Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Regulamin wykorzystania materiałów

Regulamin wykorzystania materiałów graficznych i tekstowych dla projektów związanych z obchodami 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema
1.

Regulamin określa warunki wykorzystania przez szkoły oraz publiczne placówki kulturalno oświatowe materiałów dla potrzeb organizacji wystaw oraz innych projektów, związanych z obchodami Roku Lema:

  • zdjęć oraz rysunków Stanisława Lema dostępnych na stronie www.roklema.pl/wystawy
  • cytatów oraz fragmentów utworów Stanisława Lema
  • słownego znaku towarowego LEM

zwanych dalej MATERIAŁAMI

2.

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Materiałów przysługują Tomaszowi Lemowi, jako jedynemu spadkobiercy Stanisława Lema.

3.

Korzystanie z materiałów dozwolone jest jedynie po wypełnieniu wymogów, niezbędnych dla uzyskania wybranej licencji.

4.

Z Materiałów mogą korzystać wyłącznie szkoły oraz publiczne placówki kulturalno-oświatowe dla potrzeb organizacji oraz promocji wystaw bądź innych projektów edukacyjnych, związanych z obchodami 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema.

5.

Sposób wykorzystania Materiałów lub ich elementów, ani jakiekolwiek towarzyszące im inne obrazy lub treści, nie będą naruszać dobrego imienia, wizerunku bądź dóbr osobistych Stanisława Lema, a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich.

6.

Korzystanie z Materiałów lub ich fragmentów w celach innych niż informacyjny, a zwłaszcza w celach komercyjnych jest bezwzględnie zabronione.

7.

Wykorzystanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem umieszczenia w widocznym miejscu przy ich prezentacji:

  • noty copyright © by Tomasz Lem
  • informacji, że nazwisko ®LEM jest zastrzeżonym prawnie słownym znakiem towarowym
8.

W celu uzyskania licencji na korzystanie z Materiałów konieczne jest wysłanie wiadomości e-mail na adres rights@lem.pl, zawierającej następujące informacje:

  • miejsce, w którym zostaną wykorzystane Materiały
  • dane Podmiotu, występującego o uzyskanie licencji
  • rodzaj wybranej licencji.
9.

Licencja na korzystanie z Materiałów ma charakter niewyłączny oraz jednorazowy w zakresie wskazanym przez Podmiot występujący o jej uzyskanie. W wypadku niespełnienia bądź naruszenia warunków określonych w niniejszym Regulaminie licencja na korzystanie z Materiałów ulega automatycznemu unieważnieniu.

10.

Łączna objętość wykorzystanych cytatów oraz fragmentów tekstów utworów Stanisława Lema nie może przekroczyć dziesięciu stron standardowego maszynopisu.

11.

Regulamin podlega prawu polskiemu, a w szczególności przepisom prawa autorskiego, prawa o znakach towarowych oraz postanowieniom Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym  Regulaminie.

12.

Podmiot, który zamierza skorzystać z Materiałów zobowiązany jest do akceptacji oraz przestrzegania wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu.