Scroll Top
FANTASTYCZNY ŚWIAT LEMA
konkurs na opowiadanie bądź komiks inspirowane twórczością Lema
U

niwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie organizuje konkurs. Uczestnicy mają do wyboru następujące formy wypowiedzi:

 • Opowiadanie lub jego fragment – nie może przekraczać 3 stron wydruku komputerowego, czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza,
 • Komiks (skan), od ośmiu kadrów w dowolnej technice, również grafika komputerowa.

Prace powinny być inspirowane twórczością Stanisława Lema; a w szczególności  książkami:

 • Cyberiada
 • Wizja lokalna
 • Bajki robotów
 • Opowieści o pilocie Pirxie
 • Dzienniki gwiazdowe

termin: 1 lutego 2021 – 30 kwietnia 2021, http://www.zssnr3krakow.pl/konkursy.html

Czy znasz opowiadania Stanisława Lema o pilocie Pirxie, o dzielnym podróżniku kosmicznym Ijonie Tichym, czy o genialnych konstruktorach Trurlu i Klapaucjuszu?

TERMIN: 1 lutego 2021 – 30 kwietnia 2021
ORGANIZATOR: Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, 30 – 663 Kraków, ul. Wielicka 265, tel. 12 333 94 99
INFORMACJE: http://www.zssnr3krakow.pl/konkursy.html
PATRONAT: Rok Lema
PATRONAT HONOROWY: Wydawnictwo Literackie
PATRONAT MEDIALNY: Miesięcznik Nowa Fantastyka
FUNDATORZY NAGRÓD: Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Rok Lema
KOORDYNATOR KONKURSU: Zbigniew Tomasz Adamek: zadamek@szkola.usdk.pl
JURY KONKURSU zostanie powołane przez Organizatora.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO FANTASTYCZNY ŚWIAT LEMA

CELE:

 • Uczczenie pamięci wybitnego polskiego pisarza, patrona roku 2021 – Stanisława Lema.
 • Popularyzacja twórczości, rozbudzenie talentów.
 • Upowszechnianie czytelnictwa.
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

TEMATYKA:

Organizator prosi o wykonanie pracy literackiej lub literacko – plastycznej.
Prace powinny być inspirowane twórczością Stanisława Lema; w szczególności poniższymi dziełami:

 • Cyberiada (lektura dodatkowa SP),
 • Wizja lokalna (lektura dodatkowa szkoły ponadpodstawowe) oraz
 • Bajki robotów,
 • Księga robotów,
 • Opowieści o pilocie Pirxie,
 • Dzienniki gwiazdowe i inne.

Uczestnik ma do wyboru jedną z form wypowiedzi:

 • Opowiadanie lub jego fragment – nie może przekraczać 3 stron wydruku komputerowego, czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza,
 • Komiks (skan), od ośmiu kadrów w dowolnej technice, również grafika komputerowa.

Autor pracy może wykorzystać imiona postaci występujących w utworach Stanisława Lema.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół szpitalnych i sanatoryjnych.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Termin nadsyłania prac – 30 kwietnia 2021

Rozstrzygnięcie konkursu – 1 czerwca 2021

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone prace zawierające zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wypełniony załącznik do regulaminu należy przesłać na adres organizatora).

Konkurs jest prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną.

Wszystkie teksty i rysunki muszą być opisane godłem (nick, pseudonim) i nadesłane na adres: konkursyzssnr3@gmail.com

 • Autorzy komiksów podpisują godłem każdą zeskanowaną stronę pracy,
 • Imiona i nazwiska opiekunów oraz imiona, nazwiska i godła uczestników a także nazwę i adres szkoły należy wysłać w odrębnej wiadomości.

Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:

Opowiadanie:

 • zgodność z założeniami konkursu,
 • oryginalność pomysłu,
 • styl literacki,
 • spójność formy,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

Komiks:

 • zgodność z założeniami konkursu,
 • oryginalność pomysłu,
 • poprawność językowa warstwy narracyjnej,  płynność przebiegu akcji w opowiadanej historii,
 • walory artystyczne,
 • jakość wykonania.

LAUREACI:

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: kl. 4 – 6, 7 – 8 szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa.

 • Jury Konkursu wybierze po trzech laureatów w każdej kategorii: nagroda I, II i III z podziałem na szkoły: podstawowe i ponadpodstawowe.
 • Jury może przyznać wyróżnienia.
 • Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz autorzy prac wyróżnionych zostaną nagrodzeni.
 • Nagrodą dodatkową dla laureatów I miejsc w każdej kategorii jest publikacja pracy na stronie internetowej Nowej Fantastyki.
 • Jury może podjąć decyzję o odstąpieniu od wyboru laureatów w każdej z kategorii.
 • Organizator może odstąpić od konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora.
 • Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Przysłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

PROSIMY NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW O ZAINTERESOWANIE UCZNIÓW KONKURSEM

TERMINARZ:

1. Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2021r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2021r.
3. Informacje owynikach konkursu zostaną przekazane pocztą elektroniczną do twórców i szkół biorących udział w konkursie, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 http://www.zssnr3krakow.pl/ oraz na stronach internetowych:

 • https://roklema.pl/,
 • www.wydawnictwoliterackie.pl,
 • www.fantastyka.pl/

a także w wersji papierowej miesięcznika Nowa Fantastyka.
4. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztąw terminie późniejszym.
5. Termin publikacji listy zwycięzców w wersji papierowej Nowej Fantastyki oraz publikacja prac nagrodzonych zależy od redakcji miesięcznika.

Kup wydanie “Niezwyciężonego” w serii Wydawnictwa Literackiego z okładkami, zaprojektowanymi przez Przemka Dębowskiego